Tội đồ dân tộc

Babui

 

Tội đồ dân tộc. Tranh Babui.