Dạng tài sản nổi tiêu biểu của bọn đầy tớ Nhân Dân

Babui

 

Dạng tài sản nổi tiêu biểu của bọn đầy tớ Nhân Dân. Tranh Babui.