Dạng tài sản nổi tiêu biểu của bọn đầy tớ Nhân Dân

Babui

 

Dạng tài sản nổi tiêu biểu của bọn đầy tớ Nhân Dân. Tranh Babui.

PDF24    Send article as PDF