Cẩu Trọng mời bố Tập nhẩm xà

Babui

 

Cẩu Trọng mời bố Tập nhẩm xà. Tranh Babui.