Chân dung nhà cái cách chữ quốc ngữ Bùi Hiền

Babui

 

 

Chân dung nhà cái cách chữ quốc ngữ Bùi Hiền. Tranh Babui.

One comment on “Chân dung nhà cái cách chữ quốc ngữ Bùi Hiền
  1. Andy Ng says:

    Tài hèn sức mọn, làm chuyện đội đá vá trời. Khỉ làm trò khỉ.