Chân dung nhà cái cách chữ quốc ngữ Bùi Hiền

Babui

 

 

Chân dung nhà cái cách chữ quốc ngữ Bùi Hiền. Tranh Babui.

www.pdf24.org    Send article as PDF   
  • Andy Ng

    Tài hèn sức mọn, làm chuyện đội đá vá trời. Khỉ làm trò khỉ.