Cẩu nô bán nước

Babui

Cẩu nô bán nước. Tranh Babui.