Category: Huỳnh Việt Lang

Ngày mai tôi ra trận

Huỳnh Việt Lang Tôi tin rằng, những ngày đen tối nhất của dân tộc ta cũng sắp qua rồi. Anh cố gắng, tôi ráng lên, tinh thần ái quốc Việt từng ngày bùng dậy. Chế độ độc tài này phải

Top